Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
June 20th, 2011

Удостоверяване на самоличност

На вниманието на другаря Многознаещ служител на Митница “Аерогара София”: За ваш срам (защото един митнически служител би следвало да познава касаещата работата му нормативна уредба) и за мое удовлетворение (просто защото ми е кеф да съм прав), проверих и действително съм прав за факта, че свидетелството за управление на МПС е валиден документ удостоверяващ самоличността ми на територията на Република България и, ако ме спре полицейски служител, иска или не, ще трябва да я признае. И, за да попълня пропуска в познанията ви, следва цитат от актуалния към момента Закон за българските лични документи, но ще се постарая при следващата ни среща да ви го навра в лицето (цитата де!), за да чуя какво ще ми философствате този път! Та цитирам:

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)

Глава първа. БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)
Раздел I. Общи разпоредби

Чл. 3. (3) Свидетелството за управление на моторно превозно средство удостоверява правоспособността за управление на моторно превозно средство, а за български граждани – и самоличността на територията на Република България, чрез съдържащите се в него данни.

Глава четвърта. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
Раздел I. Общи положения

Чл. 50. (2) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2000 г., в сила от 29.12.2000 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Свидетелството за управление на моторно превозно средство служи и като идентификационен документ за самоличност на български граждани на територията на Република България.

Благодаря за вниманието!

P.S. Да послужи и на всички онези, които ми мрънкат задето си ходя само с шофьорска книжка, а не нося лична карта! Гледайте си работата!

%d bloggers like this: