Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
June 20th, 2011

Удостоверяване на самоличност

На вниманието на другаря Многознаещ служител на Митница “Аерогара София”: За ваш срам (защото един митнически служител би следвало да познава касаещата работата му нормативна уредба) и за мое удовлетворение (просто защото ми е кеф да съм прав), проверих и действително съм прав за факта, че свидетелството за управление на МПС е валиден документ удостоверяващ самоличността ми на територията на Република България и, ако ме спре полицейски служител, иска или не, ще трябва да я признае. И, за да попълня пропуска в познанията ви, следва цитат от актуалния към момента Закон за българските лични документи, но ще се постарая при следващата ни среща да ви го навра в лицето (цитата де!), за да чуя какво ще ми философствате този път! Та цитирам:

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)

Глава първа. БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)
Раздел I. Общи разпоредби

Чл. 3. (3) Свидетелството за управление на моторно превозно средство удостоверява правоспособността за управление на моторно превозно средство, а за български граждани – и самоличността на територията на Република България, чрез съдържащите се в него данни.

Глава четвърта. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
Раздел I. Общи положения

Чл. 50. (2) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2000 г., в сила от 29.12.2000 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Свидетелството за управление на моторно превозно средство служи и като идентификационен документ за самоличност на български граждани на територията на Република България.

Благодаря за вниманието!

P.S. Да послужи и на всички онези, които ми мрънкат задето си ходя само с шофьорска книжка, а не нося лична карта! Гледайте си работата!

November 22nd, 2007

Ядосаният стикер

Ще ми се да спомена една инициатива, която май-май не е получила достатъчно гласност. Става въпрос за “Ядосаният стикер!“. Самата инициатива може да се разглежда като леко по-безобидна алтернатива на “Тук преча!” и далеч по-миролюбива от преложените в коментарите към тази публикация в блога на Еленко (която всъщност ме светна за стикерите).

За какво става въпрос всъщност… Стикерчета със зарибени надписи от типа на “Докато махате този стикер, вероятно ще разберете, какво означава някой да застане на пътя ви!”, “Този стикер спаси вашата кола от: одиране на боята с пирон, ритане на ламарината, спадане на 4 бр. гуми, счупване на огледало!” и т.н.. Въпросните стикери се разпространяват безплатно от партньорите (в лицето на FAME CARS, За Града, О3PR, както и леко заплатено в Червената къща. Подкрепената и от [email protected] инициатива се състои в разлепяне на лепенките по шофьорските стъкла на неправилно паркирани автомобили.

За финал: що е то неправилно паркиран автомобил (извадка от “Закон за движение по пътищата“):

Глава втора. Раздел деветнадесети. ПРЕСТОЙ. ПАРКИРАНЕ. (стр. 17)

Чл.94.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2007 г.) За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от собствениците на пътя или администрацията места успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г.) На път с еднопосочно движение се допуска престой и от лявата страна по посока на движението, ако това не пречи на движението на пътните превозни средства.

Чл. 98. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Престоят и паркирането са забранени:
1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;
2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;
3. в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;
4. върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може да затрудни движението на релсовите превозни средства;
5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;
6. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;
7. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и
пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването;
8. върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.)Освен в посочените в ал. 1 случаи паркирането е забранено:
1. (изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
4. на места, определени за инвалиди;
5. (нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г.) на пътя – за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи.
6. (нова. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.
..

October 16th, 2007

Инициатива “Тук преча”?

Прибирам се днес от работа, надул съм си Kultur Shock на максимум и вървя по тротоара. Вървя си аз и в един момент усещам, че не вървя, а се провирам… между сграда и стената на една кооперация. Някакъв убит раздрънкан Опел се е качил почти целия на тротоара. С цялата си наглост, някакъв олигофрен се е паркирал успоредно на него на инак еднопосочната улица. Второто нещо, което ми направи впечатление, беше по-интересно – върху предния и задния капак се чернееше написано с маркер следното: “Тук преча!” (по-любопитните могат да цъкнат на връзката :-P ). Ей, Бога ми, израдвах се! Това обяснява втората заглавието на настоящата публикация.

Read the rest of this entry »

%d bloggers like this: